2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ground floor America

Kunsttraum Lakeside • Klagenfurt

14/1 – 26/2/2010

Vyacheslav Akhunov • Factory of Found Clothes (Gluklya & Tsaplya) • Yuri Leiderman • Vlado Martek • Jinoos Taghizadeh • ŠKART • Yelena Vorobyeva & Viktor Vorobyev

http://www.lakeside-kunstraum.at/index.php?id=218&L=1